APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas: “Sėkmingo verslo kelias”
Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-027
Projekto vykdymo laikotarpis: 2011.11.23 – 2014.05.23
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas
Projekto vykdytojas : VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Kauno kolegija, Vilniaus kolegija, Kauno regioninis inovacijų centras.

Projekto tikslinės grupės:

  • 145 biomedicinos, socialinių bei fizinių-technologinių mokslų srities studentai;
  • 19 dėstytojų;
  • 15 mentorių.

Projekto tikslas - stiprinti studentų verslumo praktinius įgūdžius, pasitelkiant sėkmingai užsienio šalyse įgyvendintą FAS verslumo ugdymo modelį, pritaikyti jį pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų mokymosi programas. Lietuvos aukštosiose mokyklose siekiama diegti inovatyvius verslumo ugdymo modelius, kurie skatintų prie pilietinės visuomenės kūrimosi, kintančių rinkos poreikių bei žiniomis grindžiamos ekonomikos ir mokymosi visą gyvenimą poreikio. Įgyvendinant verslumo modelį siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo galimybes, pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą.


Projekto veiklos

Verslumo mokymai dėstytojams
Daugelis dėstytojų nėra mokęsi verslumo, todėl jie ne visada naudoja tinkamą verslumo mokymo metodą arba mąsto, kad jų dėstomas dalykas neturi nieko bendro su verslumu. Tam, kad dėstytojai geriau suprastų verslumo ugdymą, jo siekius, metodus ir turinį, buvo vykdyti dėstytojų mokymai bei skleista informacija apie įvairias galimybes ir metodus, skirtus remti verslumu grindžiamą mąstymą. Mokymų metu dėstytojams suteikti koučingo, komandinio darbo organizavimo, konfliktų sprendimo, inovatyvių mokymosi metodų taikymo praktiniai įgūdžiai. Verslumo mokymų metu dėstytojai parengti vadovauti studentų praktikai verslo įmonėse ir bendradarbiavimui su mentoriais, o pasibaigus projektui užtikrins verslumo projekto tęstinumą naujiems studentams.

Verslumo mokymų dėstytojams akimirkos

Verslumo mokymai mentoriams
Tinkamai parengti mentoriai – svarbi įgyvendinamo modelio dalis. Mentoriams gali nepakakti vien jų turimų gebėjimų, žinių ir įgūdžių studentų praktikai organizuoti, todėl buvo vykdyti mentorių verslumo ugdymo mokymai, kurių metu mentoriai įgijo koučingo, mentoriavimo, verslumo ugdymo žinių ir gebėjimų. Verslumo mokymų metu mentoriai parengti vadovauti studentų praktikai, konsultuoti studentus jų praktikos darbo vietoje metu bei vykdyti praktinius verslumo ugdymo mokymus, naudojant verslo pavyzdžius iš savo įmonės veiklos sričių.

Verslumo mokymų mentoriams akimirkos

Verslumo mokymai studentams
Įgyvendinat verslumo modelį siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo ketinimus pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą, naudojant mokymosi metodus, orientuotus į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų gebėjimų plėtotę, taikant studijų aplinkos įvairovę, mentoriavimą. Mokymų metu studentai įgijo asmeninius, techninius verslumo bei verslo vadovavimo gebėjimus, žinias, reikalingas verslininkui, gebėjimus panaudoti įvairias technologijas, analizuoti realius verslo atvejus bei situacijas. Verslumo ugdymo mokymai suteikė studentams patirties, leido pritaikyti teoriją ir integruoti skirtingas funkcines veiklos sritis, reikalavo komandinio darbo, didesnio įsitraukimo į realią darbo rinką, motyvavo studentus ir leido sėkmingai ugdytis verslumą bei pamatyti sprendimų pasekmes. Baigę mokymus studentai buvo pasirengę praktikai verslo įmonėse, kur tęsė mokymąsi darbo vietoje.

Verslumo mokymų studentams akimirkos

Verslumo ugdymo informacinė sistema
Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta verslumo ugdymo modelio įgyvendinimo aplinka - informacinė sistema, kurioje pateikti asmeninių gebėjimų ir savybių įsivertinimo testai, neformaliojo mokymo programos verslumo ugdymui, verslumo ugdymo imitacinio modeliavimo programos ir žaidimai, asmeniniai vartotojų pasiekimų aplankai (portfolio), konsultavimo, bendra­vimo, bendradarbiavimo ir kitos priemonės, skirtos užtikrinti studentų verslumo ugdymą bei sklandžią praktikos proceso eigą. Verslumo ugdymo informacinė sistema išplėtė esamų bei šiuo metu kuriamų kitų praktikos sistemų funkcionalumą, suteikdama jų vartotojams galimybes pasinaudoti verslumo ugdymo modelio priemonėmis. Tiek besimokantieji, tiek ir verslo įmonių atstovai buvo kviečiami komunikuoti bei bendradarbiauti socialiniame tinkle, kur galėjo pasidalinti verslumo žiniomis, įgūdžiais ir netgi sumodeliuoti naujas verslumo idėjas bei planus pagal turimą modelio struktūrą. Sistemoje taip pat sukurtos atviros sąsajos, leidžiančios integruoti institucines duomenų bazes bei akademines informacines sistemas. Informacinės sistemos eksploatavimas užtikrino sėkmingą projekto veiklų vykdymą bei rezultatų viešinimą.

Verslumo ugdymo informacinė sistema pateikta internetiniame tinklapyje www.verslokelias.eu

Verslumo ugdymo modelio taikymas įmonėse
Po mokymų ciklo studentai pradėjo praktiką aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonėse, kur praktinę pagalbą verslumo ugdymo srityje teikė mentorius. Verslumui ugdyti taikytas verslo praktinis mokymas, mentoriaujant verslo įmonės darbuotojui, sudarė puikias galimybes studentui stebėti ir dalyvauti darbuotojų valdymo, apskaitos, pirkimų, pardavimų ir rinkodaros valdymo srityse ir vykdant verslo veiklos procesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais dokumentais. Mentoriai bei dėstytojai, taikydami inovatyvų verslumo ugdymo modelį, padėjo studentams įgyti verslumo žinių ir gebėjimų praktikos vietose.

Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonės, kuriose studentai atliko verslumo ugdymo praktiką

Individualios studentų praktinės konsultacijos
Įgyvendinamame modelyje teorinis mokymas derinamas su aktyvia savarankiška veikla. Studentai savo žinias gilino ir virtualioje erdvėje – mokėsi savarankiškai e. mokymosi sistemoje, kuomet buvo stiprinami studentų verslumo praktiniai įgūdžiai. Vienas iš svarbiausių savarankiško mokymosi uždavinių – verslo imitacinis modelis, imituojantis įmonę ir jos išorinę aplinką bei verslo plano rengimas. Studentų savarankiško darbo metu, atliekant komandinio darbo užduotis verslo imitaciniame modelyje bei rengiant verslo planą, buvo teikiamos Lietuvos verslo ekspertų bei dėstytojų individualios praktinės konsultacijos. Nuotoliniam konsultavimui buvo naudojama verslumo ugdymo informacinė sistema, studentai galėjo naudotis virtualia aplinka Moodle, Skype, e. paštu, vaizdo konferenciniu ryšiu. Akivaizdinės konsultacijos vyko iš anksto nustatytoje vietoje.

Neformaliojo mokymo programos verslumo ugdymui patalpintos verslumo ugdymo informacinėje sistemoje

Ispanijos ir Airijos užsienio ekspertų konsultacijos
Projekte įgyvendinant FAS modelio pritaikymą Lietuvos aukštosioms mokykloms dalyvavo Airijos bei Ispanijos ekspertai, taikantys savo šalyse FAS modelį. Įgyvendinamas verslumo ugdymo modelis yra paremtas inovatyviais mokymosi metodais, tokiais, kaip vaidmenų žaidimai, verslo imitavimas, darbas komandose ir kiti aktyvūs mokymosi metodai, kurie yra paremti praktine įmonių veiklos patirtimi. Taip pat buvo taikomas mišrus studentų mokymąsis – interaktyvūs testai, vaizdo medžiaga pateikta Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje. Įgyvendiname modelyje diegiant inovatyvius mokymosi metodus taip pat buvo naudojamos ir praktinės įmonių įgyvendinančių FAS modelį veiklos situacijos bei atvejai. Ekspertai vykdė susitikimus Lietuvoje, konsultavo savo šalyje, teikė praktines konsultacijas bei organizavo diskusijas, dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais virtualioje erdvėje. Projekto dalyviai turėjo galimybę ne tik susipažinti su FAS verslumo ugdymo modelio taikymu Ispanijoje bei Airijoje, bet ir konsultacijų metu gauti patarimų verslo bei verslo planavimo klausimais.

Ispanijos bei Airijos FAS modelio ekspertų konsultacijų Lietuvoje akimirkos

Verslo idėjų konkursai
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyko du verslo idėjų konkursai. Savarankiškas studentų darbas baigtas parengtu pirminiu verslo planu, kuris buvo vertinamas ekspertų informacinėje sistemoje ir geriausių verslo planų autoriai buvo pakviesti dalyvauti verslo idėjų konkurse. Pirmojo verslo idėjų konkurso metu 50 studentų pristatė savo verslo idėjas bei pretendavo išvykti stažuotei Ispanijos verslo įmonėse/asociacijose. Antrojo verslo idėjų konkurso metu 40 studentų pristatė savo verslo idėjas bei pretendavo išvykti stažuotei Ispanijos verslo įmonėse/asociacijose. Komisija, remiantis idėjos originalumo, realizavimo galimybės, rinkos poreikio idėjai bei idėjos aktualumo kriterijais, pirmojo verslo idėjų konkurso metu atrinko 25 konkurso nugalėtojus, vykusius stažuotis Ispanijos verslo įmonėse/asociacijose, o antrojo konkurso metu atrinko 20 nugalėtojų, vykusių stažuotis Airijos verslo įmonėse/asociacijose.

Verslo idėjų konkursų akimirkos

Stažuotės Ispanijos bei Airijos verslo įmonėse/asociacijose
Stažuočių metu FAS modelio ekspertai teikė konsultacijas, praktinių vizitų metu vyko susitikimai su ekspertais. Taip pat buvo skaitomos paskaitos, dalyviai įgijo žinių apie inovatyvius mokymosi metodus, buvo naudojamos praktinės įmonių, įgyvendinančių FAS modelį, veiklos situacijos bei atvejai. Praktinių vizitų metu vyko susitikimai su ekspertais, kurie dalinosi savo patirtimi pasakodami apie nuosavo verslo kūrimo procesą, aptarė sunkumus, su kuriais teko susidurti kuriant verslą ir kaip juos pavyko išspręsti, taip pat suteikė studentams daug naudingų patarimų. Įmonių vadovai paminėjo svarbiausias pamokas kuriant savo verslą bei pabrėžė aistros darbui svarbą, įkvėpė studentus siekti savo tikslų ir niekada nepasiduoti.

Stažuotės Airijos verslo įmonėse/asociacijose akimirkos

Studentų praktinė mugė
Stažuočių metu įgiję verslumo žinių tarptautiniu mastu, studentai patobulintus verslo planus pristatė studentų praktinės mugės metu. Komisija, remiantis idėjos originalumo, realizavimo galimybės, rinkos poreikio idėjai bei idėjos aktualumo kriterijais, pirmojo verslo idėjų konkurso metu atrinko 2 nugalėtojus, kuriems bus padedama įgyvendinti verslo idėjas realiai.

Studentų praktinės mugės akimirkos

Baigiamoji konferencija
Tai baigiamasis 2011.11.23-2014.05.23 laikotarpiu įgyvendinto projekto renginys, kurio metu buvo pristatyti pagrindiniai pasiekti rezultatai, veiklų vykdymo metodai, dalyvių ir vykdytojų vertinimai. Kviestiniai lektoriai pateikė savo įžvalgas apie verslumo aspektus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat buvo diskutuojama kaip užtikrinti projekto tęstinumą, kokias veiklas planuoti toliau, kaip surasti išteklių ir priemonių joms įgyvendinti.

Baigiamosios konferencijos akimirkos

Projekto viešinimas
Projektas buvo viešinamas platinant lankstinukus bei demonstruojant plakatus projekto partnerių bei suinteresuotų asmenų institucijose. Informacija apie projektą, jo tikslus, eigą ir rezultatus buvo viešinama projekto vykdytojo ir projekto partnerių institucijų internetiniuose tinklapiuose bei verslumo ugdymo informacinėje sistemoje. 2012 m. lapkričio mėn. 27 d. pateiktas straipsnis tarptautinei konferencijai ALTA’2012. 2013 m. kovo mėn. 13 d. projektas „Sėkmingo verslo kelias“ buvo pristatomas didžiausios Lietuvoje studentų ir darbdavių kontaktų apsikeitimo mugės „KTU Karjeros dienos“ metu. Renginio metu sulauktas didelis susidomėjimas projektu bei susipažinta su daugybe smalsių, žingeidžių, trokštančių tobulėti bei ugdyti savo verslumą studentų, prisijungusių dalyvauti projekto veiklose.
2013 m. spalio mėn. 24 d. projektas „Sėkmingo verslo kelias“ buvo pristatytas Paryžiuje vykusioje tarptautinėje EADTU konferencijoje „The Open and Flexible Higher Education Conference 2013“. Pristatymo metu buvo demonstruojama informacija apie projektą, jo tikslus, eigą ir pasiektus rezultatus.
2013 m. lapkričio 14–15 d. Vilniuje vykusios pagal Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programą rengtos Europos socialinio fondo konferencijos „Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę jaunimo ateitį“ geriausių ESF projektų parodos metu projektas „Sėkmingo verslo kelias“ buvo pristatytas kaip vienas iš efektyviausių ir praktikoje pasitvirtinusių projektų, finansuotų ESF 2007-2013 m. ir kurie būtų gerosios praktikos pavyzdžiai ruošiantis 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui. Projektų mugės metu buvo dalinamasi projekto vykdymo patirtimi, diskutuota apie projekto naudą kuriant geresnę jaunimo ateitį.
2014 m. sausio mėn. 20 d. Europos socialinio fondo puslapyje buvo parengtas straipsnis apie projektą „Sėkmingo verslo kelias“.
2014 m. balandžio mėn. 19 d. išspausdintas straipsnis regioninėje Kauno miesto spaudoje.

Projekto pristatymo renginyje „KTU karjeros dienos“, ESF konferencijoje „Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę jaunimo ateitį“ bei EADTU konferencijoje „The Open and Flexible Higher Education Conference 2013“ akimirkos

Plakato bei lankstinuko pavyzdys

Straipsnis apie projektą Europos socialinio fondo tinklalapyje

Straipsnis apie projektą Kauno m. regioninėje spaudoje

Straipsnis apie projektą tarptautinės konferencijos ALTA’2012 leidinyje