D.U.K.

Ką daryti, norint gauti dokumentus, reikalingus pradėti verslą?

Individualios veiklos pažymai gauti reikia užpildyti nustatytos formos prašymą. Verslo liudijimui - asmens tapatybės dokumento, užpildyti nustatytos formos prašymą, kurį galima rasti bet kurioje TVMI (teritorinėje VMI), ir pateikti TVMI (priklausomai nuo galimų gauti lengvatų gali būti reikalingi papildomi dokumentai). Leidimams ir/arba licencijoms - skirtingai atskiroms veiklos rūšims ir priklauso nuo jas išduodančios atitinkamos institucijos.

Kada patartina verslą restruktūrizuoti? Kaip tai daryti?

Kai ūkinė veikla nėra nutrūkusi, o vykdoma veikla iš esmės gali būti pelninga atkūrus įmonės konkurencingumą, t.y. pašalinus laikinas nemokumo/galimo nemokumo priežastis. Siekiant, kad būtų pradėtas restruktūrizavimas, įmonės savininkas privalo parengti restruktūrizavimo plano matmenis, pasirinkti restruktūrizavimo administratorių, raštu apie sprendimą restruktūrizuotis pranešti kiekvienam kreditoriui, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo plano bei administratoriaus patvirtinimo bei teismui įteikti įmonės pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriame privalo būti aiškiai nurodomos priežastys (pagrindžiant dokumentais), dėl kurių prašoma leisti restruktūrizuotis.

Kaip mano mokesčiai priklausys nuo verslo formos?

Turint verslo liudijimą, asmuo moka fiksuoto dydžio mokesčius, nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio. Tik kai apyvarta viršija 100 tūkst.lt/metus, privaloma registruotis PVM mokesčio mokėtoju ir mokėti 21 proc. PVM mokestį. Vykdant individualią veiklą pagal pažymą arba steigiant individualią įmonę mokami mokesčiai išreiškiami procentine išraiška ir priklauso nuo mokestinės bazės arba gaunamų pajamų dydžio. Todėl didėjant apmokestinamoms pajamoms arba mokestinei bazei, didėja mokamų mokesčių suma. Įsteigus įmonę (IĮ, UAB, AB), mokamas pelno mokestis, kurio dydis priklauso nuo apyvartos ir samdomų darbuotojų skaičiaus; jeigu įmonės apyvarta nesiekia 500 tūkst.lt ir įmonėje dirba iki 10 darbuotojų mokamas 5 proc. pelno mokestis, priešingu atveju – 15 proc. Įkūrus UAB, AB mokamas didesnis VSD mokestis.

Kaip pradėti E-verslą?

3 žingsniai E-verslo link:
1. Įkurti IĮ, UAB ar kitos formos juridinį asmenį, kuris gali verstis komercine veikla, arba užregistruoti individualią veiklą (fizinis asmuo negali verstis: licencijuojama veikla ir tokia veikla, kuriai įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis);
2. Susikurti elektroninę parduotuvę;
3. Informuoti vartotojus.

Kaip restruktūrizuoti verslą?

Įmonių restruktūrizavimas – tai finansinių sunkumų turinčios įmonės (ar greitai turėsiančios) pertvarkymas, siekiant atkurti mokumą ir apsaugoti įmonę nuo gręsiančio bankroto. Proceso metu įmonė gauna teisinę apsaugą nuo kreditorių, t.y. įmonei negalima areštuoti turto, kelti bankroto bylos, sustabdomas netesybų ir delspinigių skaičiavimas ir pan. Restruktūrizuoti įmonei nereikalingas kreditorių sutikimas. Pagrindinis restruktūrizavimo tikslas - atsiskaityti su kreditoriais restruktūrizavimo plane nustatytais terminais bei vėl tapti konkurencinga įmone. Restruktūrizavimo metu įmonė administruojama savininkų ir vadovo, o restruktūrizavimo administratorius tik prižiūri, kaip laikomasi teismo patvirtinto atsiskaitymo grafiko (restruktūrizavimo plano). Šio proceso metu įmonė negali parduoti jai priklausančio turto be teismo leidimo, privalo vykdyti visus einamuosius mokėjimus.

Kaip žinoti, kuri verslo teisinė forma man yra tinkamiausia?

Apsisprendžiant ir pasirenkant tinkamiausią verslo teisinę formą, reikia atsižvelgti į tokius kriterijus: veiklos pobūdis ir tikslai; verslo dydis; dirbsite individualiai ar su partneriais; reikalingas minimalaus įstatinio kapitalo dydis; dalyvių (savininkų, akcininkų ir pan.) turtinė atsakomybė; reikalingi mokėti mokesčiai; galimybė nutraukti veiklos vykdymą (neįregistravus įmonės daug lengviau, greičiau ir paprasčiau nutraukti veiklą, užtenka pateikti prašymą VMI).

Kam reikalinga rinkodara?

Rinkodara reikalinga tam, kad Jūs pateiktumėte vartotojui paklausią duotu momentu rinkoje prekę ar paslaugą, teisingai nustatytumėte savo prekės kainą, tinkamai parinktumėte savo prekės realizavimo kanalus, organizuotumėte efektyvią reklamą.

Kas yra bankrotas?

Tai įmonės būsena, kai įmonė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir dėl jos nemokumo teismine ar neteismine tvarka yra pradedama bankroto procedūra. Bankroto procedūros pradžią gali inicijuoti įmonės kreditoriai (įskaitant darbuotojus, valstybines rinkliavas administruojančias įstaigas, kitus fizinius ar juridinius asmenis), savininkai ar įmonės vadovas.
Bankroto iškėlimo pagrindus nustato Įmonių bankroto įstatymas. Pagrindai galimi: nemokamas darbo užmokestis, mokesčiai ir kitos valstybinės rinkliavos, neatsiskaitoma už prekes ar paslaugas t.t. Kreditoriai, jei jų susirenka ne mažiau kaip...... gali pradėti bankroto procedūras neteisminiu keliu. Kitas būdas – bet kuris kreditorius, gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iškėlus bankroto bylą, proceso administravimą perima paskirtas bankroto administratorius, Kreditiniai reikalavimai tenkinami tam tikra eilės tvarka: darbuotojų, mokestinių rinkliavų, kitų trečiųjų asmenų. Įvykužius bankroto procedūrą, įmonė likviduojama (išregistruojama).

Kas yra E-verslas?

E-verslas (elektroninis verslas) yra verslas internete, reiškiantis ne tik pirkimus ar pardavimus, bet ir visapusišką klientų aptarnavimą bei bendradarbiavimą su verslo partneriais. E-verslas panaudoja interneto galimybes verslo procesams pagerinti, jų kaštams sumažinti bei padaryti juos lanksčius kaip niekada anksčiau.

Kas yra elektroninė prekyba?

Elektroninė prekyba – e-verslas, vienas iš prekybos būdų, kai sutartys sudaromos, prekės siūlomos, pasirenkamos ir sutartys vykdomos naudojant informacines technologijas, kompiuterių tinklais keičiantis elektroniniais duomenų pranešimais.
Elektroninė prekyba pasižymi sparčiai besiplečiančiomis pasiūlos galimybėmis, neribojamomis valstybių sienų.

Kas yra rinkodara?

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso ir pelningos ateities planavimą. Rinkodarą sudaro 3 pagrindinės dalys: rinkos analizė, rinkodaros priemonių rinkinys, pardavimų prognozė. Rinkos analize apibūdinama situacija rinkoje, nustatant jos esamą būklę, ją įtakojančius aplinkos veiksnius (teisinius, politinius, vyriausybinio reguliavimo, technologinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius, etninius), atliekama rinkos kitimo tendencijų ir potencialo analizė, išnagrinėjamos ankstesnės tendencijos ir pardavimų prognozės keletui metų į priekį. Rinkodaros priemonių rinkinys tai elementų kompleksas, kuris padeda pateikti vartotojui paklausią prekę ar paslaugą, teisingai nustatyti kainą, tinkamai parinkti realizavimo kanalus, organizuoti reklamą. Pardavimų prognozė - tai įmonės parduodamų prekių kiekio ir pardavimo apimties vertinė išraiška nustatyta tam tikram laikotarpiui. Prognozės leidžia geriau patenkinti vartotojų poreikius, operatyviai reaguojant į paklausos kitimą, paskirstyti įmonės išteklius ir tobulinti personalo valdymą, optimizuoti atsargų kiekį, suderinus su tiekėjais užsakymų apimtis ir pristatymo grafikus.

Kas yra verslo planas?

Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Tai priemonė supažindinti su verslo idėja potencialius investuotojus.
Pagrindinės verslo plano dalys:
 • Santrauka
 • Įmonės pristatymas
 • Tikslų apibrėžimas
 • Rinkodaros planas
 • Gamybos / paslaugų teikimo aprašymas
 • Vietos analizė
 • Patalpos
 • Įrengimai
 • Logistika
 • Žaliavos
 • Tiekėjai
 • Pardavimų prognozė
 • Valdymas ir personalas
 • Finansinis planas
 • Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita
 • Pinigų srautų prognozė
 • Prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas

Kodėl reikia verslo plano?

Tinkamai parengtas verslo planas parodys tiek jums, tiek potencialiems investuotojams ir kreditoriams, ar jūs žinote, ko norite, kaip tą padaryti, ar jūsų idėja ir planai realūs, ar jų įgyvendinimas duos pelno.

Kokią finansinę paramą galiu gauti verslui kurti?

Dažniausiai pinigų verslo pradžiai gauname iš savo santaupų ar šeimos narių paskolų. Jei Jums trūksta lėšų verslo pradžiai ar verslo plėtrai, galite pasinaudoti viena iš šių finansavimo galimybių:
 • Paskolos, teikiamos komercinių bankų ar kredito unijų, tame tarpe ir labai mažos paskolos (mikrokreditai);
 • Subsidijos (negrąžintinai gaunamos lėšos). Paskolos gali būti: paprastos; lengvatinės (tokios, kurių grąžinimo pradžia atidėta, arba už kurias mokamos mažesnės palūkanos).
ES parama skiriama konkretiems projektams, ne įmonių kūrimo pradžiai.

Kokie verslo kūrimo etapai/žingsniai?

 • Buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas;
 • Pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
 • Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 • Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką. Įgalioti asmenys, atidarantys banko sąskaitą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą). Vėliau, įregistravus įmonę, kaupiamoji sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą;
 • Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
 • Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo įmonė vadovausis savo veikloje;
 • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 • Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt., priklausomai nuo teisinės formos);
 • Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui.

Kokie yra elektroninės prekybos privalumai ir trūkumai?

Privalumai: patogu pirkėjams; greitai ir tiksliai bendrauti su darbuotojais, klientais, partneriais, investuotojais; didesnė prekių ir paslaugų pasiūla; didesnis efektyvumas; mažos pradinės investicijos; mažesni kaštai; mažesnės kainos; taupomi ištekliai; taupomas laikas; veikia visą parą be poilsio dienų; neegzistuoja valstybių sienos.
Trūkumai: nauji sprendimai ne visada suderinami su jau esančiomis sistemomis; verslo ir finansinių duomenų apsikeitimo tarp verslo partnerių, klientų saugumo užtikrinimas kainuoja daug ir ši kaina nuolat auga.

Kokios gali būti kuriamo verslo teisinės formos?

Neįregistravus įmonės: veikla su individualios veiklos pažyma; veikla su verslo liudijimu.
Įregistravus įmonę: pelno siekiančios įmonės (individuali įmonė; akcinė bendrovė; uždaroji akcinė bendrovė; žemės ūkio bendrovė; kooperatinė bendrovė (kooperatyvas); tikroji ūkinė bendrija ir kt.); nepelno siekiančios įmonės (asociacija; viešoji įstaiga; labdaros ir paramos fondas; daugiabučių namų bendrija ir kt.)

Kokios pagrindinės rinkodaros priemonės?

 • Prekė (prekių asortimentas, kaina, kokybė, prekės ženklas, pakuotė, taikomos garantijos ir pan.);
 • Kaina (mokėjimo terminai, kreditavimo sąlygos);
 • Rėmimas (reklama, bendravimo su visuomene būdai, taikomos nuolaidos, akcijos pardavimų skatinimas);
 • Paskirstymas (pardavimo vieta, tarpininkai, prekių transportavimas ir sandėliavimas).

Kokios verslo idėjos laikytinos tinkamomis?

Tinkama verslo idėja - kai ne tik atsiperka į jos realizavimą investuotos lėšos, bet ir gaunamas didelis bei spartus pelno augimas. Tinkama verslui idėja turi spręsti realaus pasaulio problemą geriau, pigiau arba greičiau, negu šiuo metu esami produktai ar paslaugos, o naujojo produkto savybės turi būti iš esmės geresnės, nei jau esamų. Prieš pradėdami plėtoti savo verslo idėją, turite apytiksliai nustatyti jos naudą klientams, galimybes ją įgyvendinti, įvertinti, ar ji bus pelninga. Augimo potencialą turinčios verslo idėjos sudedamosios dalys: aiški vartotojo nauda, pakankamai didelė rinka, galimybė įgyvendinti ir pelningumas, pakankamas inovatyvumas.

Kokių dokumentų reikia, norint pradėti savo verslą?

Dokumento, patvirtinančio, kad galite verstis ūkine komercine veikla, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ar įmonės registracijos pažymėjimo. Taip pat reikalingi leidimai ir licencijos, priklausomai nuo veiklos pobūdžio.

Kokius mokesčius mokėsiu, įkūrus UAB, AB?

 • VSD – 31 %
 • PSD – 9 %
 • GPM – 15 % (išmokant dividendus – 20 %)
 • PVM (jeigu registruojatės kaip PVM mokėtojas, kai apyvarta viršija 100 tūkst.lt) – 21 proc.
 • Pelno mokestis – 5 % (jeigu apyvarta iki 500 tūkst.lt ir iki 10 darbuotojų) ir 15 % (jeigu apyvarta virš 500 tūkst.lt)
 • Mokesčiai (VSD, PSD, GPM) mokami nuo darbuotojui priskaičiuoto atlyginimo.

Kokius mokesčius mokėsiu, jei įkursiu individualią įmonę?

 • VSD – 28,5 % nuo pusės apmokestinamų pajamų arba iki 4680 Lt/mėn.
 • PSD – 9 % nuo 0,5 bazės
 • GPM – 15 %
 • PVM (jeigu registruojatės kaip PVM mokėtojas, kai apyvarta viršija 100 tūkst.lt) – 21 proc.
 • Pelno mokestis – 5 % (jeigu apyvarta iki 500 tūkst.lt ir iki 10 darbuotojų) ir 15 % (jeigu apyvarta virš 500 tūkst.lt)
 • Samdant darbuotoją, papildomai nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio mokami:
  • VSD – 28 %
  • PSD – 3 %

  Kokius mokesčius mokėsiu, jei vykdysiu individualią veiklą pagal verslo liudijimą?

  • VSD – 180 Lt/mėn.
  • PSD – 72 Lt/mėn.
  • GPM – 120 lt/mėn. (2011 m. – 120 Lt/metus, jeigu savivaldybių tarybos nekeičia minimalaus mokesčio)
  • PVM (jeigu registruojatės kaip PVM mokėtojas, kai apyvarta viršija 100 tūkst.lt) – 21 proc.

  Kokius mokesčius privalu mokėti?

  • gyventojų pajamų (GPM) - 15 proc.
  • privalomojo sveikatos draudimo (PSD) – 9 proc. (darbdavio 3 proc. + darbuotojo 6 proc.)
  • pelno mokestis - 15%
  • pridėtinės vertės (PVM) – 21 % (tam tikroms prekėms ir paslaugoms gali būti 5% ir 9%)
  • valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) – nuo 28,5 proc. iki 31 proc. (priklausomai nuo verslo formos)
  • įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto (įmonės moka tada kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą) - nuo 0,3% iki 1%
  • įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies) – 0,1 %

  Nuo ko pradėti norint kurti savo verslą?

  Bet kurio verslo pagrindas – aiški, pamatuota, konkurencinga ir perspektyvi sėkmingai įgyvendinta idėja, todėl savo verslą pradėkite nuo jos. Įvertinkite ir tai, ką mokate, ir tai, ką mėgstate, nes sėkmė dažniausiai ateina suderinus profesiją ir pomėgius. Pradedant verslą svarbiausia – turėti idėją, kuri įgyvendinta padės potencialiems pirkėjams pasiūlyti paslaugą ar produktą, kurio iki šiol trūko, o gal ir visai nebuvo. Kita vertus, nebijokite imtis savo verslo ir tada, jei jūs – ne pirmieji rinkoje. Kartais į tradicinį verslą reikia pažvelgti nauju kampu. Taip pat galima pirkti jau veikiančias verslo idėjas franšizės būdu. Nėra absurdiškų idėjų. Tereikia laiko, žmonių, poreikio ar kitų sąlygų, kad jos būtų įgyvendintos. Tačiau svarbu žinoti ir tai, kad pati idėja dar nėra tikroji subrandinta verslo idėja. Kad tokia taptų, ji turės būti visapusiškai plėtojama ir ruošiama, kad galėtų būti finansuojama ir sulauktų sėkmės rinkoje.